Miljövänliga mötesplatser

Smarta interaktiva lösningar

cykelparkeringar & busstationer
med interaktiva funktioner
Miljövänliga mötesplatser

Smarta interaktiva lösningar

cykelparkeringar & busstationer
med interaktiva funktioner

 Smart Green Station –
vi utvecklar ekologiska och interaktiva stationer

Vi vill etablera interaktiva och miljöanpassade mötesplatser. Varje modul är en klimatsmart anläggning utrustad med el, wifi, laddstationer för Cyklister, scootrar mm, USB-uttag, direktuppspelning av data, sensorer, natbelysning, kommunikations möjlighet och trevliga träffpunkter.

Projektet Bidrar Till

Miljövänliga omgivningar

 

Städer och andra bebyggda miljöer ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö och bidra till en bättre regional och global miljö. Natur- och kulturvärden behöver nyttjas och utvecklas.

Byggnader och anläggningar ska vara placerade, utformade och anpassade för miljön. SGS bidrar till långsiktig förvaltning av mark, vatten och andra viktiga resurser.

begränsad klimatpåverkan

 

FN: s ramkonvention för klimatförändringar säger att nivån på växthusgaser i atmosfären måste stabiliseras på en nivå som innebär att människors inverkan på klimatsystemet inte kommer att vara farligt.

Förändringar måste ske på ett säkert sätt och i en takt som tar hänsyn till att biologisk mångfald bevaras, att livsmedelsproduktion säkerställs och att andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. 

frisk luft

 

Luften ska vara så ren att människors hälsa inte äventyras. Djur, växter och kulturella värden får inte heller komma till skada.

Följ de principer som fastställts av The Breathe Life-kampanjen från Världshälsoorganisationen, FN: s miljö och klimat- och ren koalition.